Algemene voorwaarden Ads & Impact

J. Wijte h.o.d.n. Ads & Impact is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75602083 en is gevestigd aan Stationsplein 99 – 270, 1703 WE te Heerhugowaard. De merknaam Regio Reclame valt onder hetzelfde KvK nummer.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: Ads & Impact, gevestigd in Nederland biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: Ads & Impact.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Ads & Impact heeft aangesteld, projecten aan Ads & Impact heeft verleend voor Diensten die door Ads & Impact worden uitgevoerd, of waaraan Ads & Impact een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 4. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Ads & Impact.
 5. Diensten: De diensten die Ads & Impact aanbiedt, betreft het opzetten en managen van online marketing campagnes, online-marketingadvies en consultancydiensten en het ontwerpen en inzetten van displaybannersets al dan niet op basis van maatwerk.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ads & Impact, alsmede voorstellen van Ads & Impact voor Diensten die door Ads & Impact aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ads & Impact.
 7. Abonnement: de Overeenkomst waarbij Opdrachtgever (maandelijks) gebruik maakt van de diensten in het door Opdrachtgever gekozen pakket.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ads & Impact, elke Overeenkomst tussen Ads & Impact en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ads & Impact wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ads & Impact aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ads & Impact is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Ads & Impact gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Ads & Impact is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ads & Impact het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ads & Impact gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Ads & Impact zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ads & Impact niet tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ads & Impact heeft aanvaard door een (digitaal) ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Ads & Impact te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Ads & Impact heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Ads & Impact is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde losse opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke overeenkomst die met Ads & Impact wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ads & Impact wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ads & Impact is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de Overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte juiste en volledige informatie.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst wordt voor de eerste keer aangegaan voor een minimale periode van drie aaneengesloten maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst automatisch omgezet in een maandabonnement.
 2. De duur van een losse opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Ads & Impact van Opdrachtgever verkrijgt.
 3. Zowel Opdrachtgever als Ads & Impact kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ads & Impact ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven of per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst inhoudende een losse opdracht is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ads & Impact tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Ads & Impact is hierbij leidend.
 7. Zowel Opdrachtgever als Ads & Impact kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Ads & Impact nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Ads & Impact zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ads & Impact staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De diensten worden uitgevoerd conform de opdrachtbevestiging, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van Opdrachtgever. De opdrachtbevestiging is leidend voor de inhoud en de reikwijdte van de opdracht c.q. Overeenkomst. Ads & Impact zal bij de uitvoering van de Overeenkomst Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk tussentijds op de hoogte houden van zijn werkzaamheden. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ads & Impact aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ads & Impact heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Ads & Impact niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ads & Impact, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. Ads & Impact is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Ook kan Ads & Impact bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde. Op deze overeenkomsten is tevens geheimhouding van toepassing. Indien wenselijk kan Ads & Impact een aanvullende geheimhoudingsverklaring (NDA) aangaan met deze derde ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ads & Impact Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ads & Impact aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ads & Impact of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ads & Impact recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Ads & Impact. Ads & Impact zal zijn werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 8. Indien Ads & Impact bij de uitvoering van zijn dienstverlening gebruik maakt van de software van derden en zijn werkzaamheden in verband hiervan dient aan te passen (bijvoorbeeld door aangepaste wet- en regelgeving of beleidswijzigingen van derden zoals onder andere Google), komen eventuele vertragingen of gewijzigde resultaten nimmer in aanmerking voor vergoeding. Doch zal Ads & Impact zich te allen tijde naar zijn volste vermogen inzetten op een adequate wijze te reageren indien voorgenoemde wijzigingen zich voordoen en Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Indien en voor zover Ads & Impact Opdrachtgever van een advies voorziet omtrent zoekmachineoptimalisatie (strategieën) of met betrekking tot de vindbaarheid van diens website, is de inhoud hiervan nimmer bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij in het kader van de dienst de verleende adviezen opvolgt.
 9. Ads & Impact voert de diensten uit conform de in de branche geldende normen en ongeschreven regels/richtlijnen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ads & Impact verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ads & Impact niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Ads & Impact is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ads & Impact verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ads & Impact voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Ads & Impact kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ads & Impact gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ads & Impact.
 4. Opdrachtgever zal Ads & Impact toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Ads & Impact redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren. Bij gebreke hiervan kan Ads & Impact de gevraagde diensten niet of in beperkte mate uitvoeren, hetwelk voor rekening en risico van Opdrachtgever komt.

Artikel 8 – Adviezen

 1. Ads & Impact kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ads & Impact de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ads & Impact verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Ads & Impact wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ads & Impact gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Ads & Impact kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers, alsmede veranderingen in het product van Opdrachtgever, seizoensinvloeden en bewegingen in het concurrentieveld alsmede de vraag vanuit klanten van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Opdrachtgever zal Ads & Impact schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Ontwerpen van een display bannerset

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van het design schriftelijk vast te leggen. Conform deze wordt het design ontwikkeld. Dienstverlener kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien hij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design gaat volgens een vaste werkwijze. De dienstverlening vangt aan met een kort afstemmoment tussen Opdrachtgever en Ads & Impact, waarin de wensen van Opdrachtgever besproken en vastgelegd wordt. Opdrachtgever dient daarbij richtlijnen te geven voor de te hanteren huisstijl, logo’s en lettertypen en eventueel de te gebruiken afbeeldingen. Indien en voor zover hierbij gebruik wordt gemaakt van werken van anderen, vrijwaart Opdrachtgever Ads & Impact van alle aanspraken van deze derden ter zake van het gebruik van deze werken. Ads & Impact zal vervolgens de bannerset naar zijn beste vermogen ontwerpen binnen de afgesproken tijd. Nimmer is sprake van fatale termijnen. Overschrijding hiervan biedt geen grond voor enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft recht op twee feedback momenten om de bannerset aan te laten passen. Aanpassingen na deze 2 feedbackrondes is slechts mogelijk tegen een meerprijs. Hierna ontvangt Opdrachtgever de definitieve bannerset.
 3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de bannerset. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Ads & Impact en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Ads & Impact wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
 5. Ads & Impact heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en logo’s van Opdrachtgever bij de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart Ads & Impact uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

Artikel 10 – Oplevering diensten

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ads & Impact of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Ads & Impact recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Nimmer zijn opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Ads & Impact bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Ingeval van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Ads & Impact gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook in geval van wijzigingen kan oplevering aangepast en/of gewijzigd worden.
 4. Ads & Impact spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. De aard van de diensten van Ads & Impact brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de dienstverlening zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Ads & Impact nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Ads & Impact.
 6. Indien Ads & Impact tijdens zijn (verleende) diensten vertraging oploopt, deelt hij dit schriftelijk en binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.
 7. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen, komt de vertraging voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ads & Impact is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ads & Impact, Ads & Impact een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Ads & Impact voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
 3. De kosten van de werkzaamheden op basis van maatwerk zijn gebaseerd op het vastgestelde uurtarief en worden achteraf berekend aan de hand van de door Ads & Impact opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ads & Impact haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide bijkomende kosten te vergoeden aan Ads & Impact.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Indien overeengekomen kunnen de verschuldigde abonnementskosten op basis van een automatische incasso bij Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 9. Ads & Impact is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ads & Impact.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 12. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen (tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen) heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ads & Impact zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ads & Impact meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ads & Impact gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ads & Impact de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@adsimpact.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ads & Impact verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ads & Impact tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Ads & Impact op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Ads & Impact heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ads & Impact gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Ads & Impact is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Ads & Impact is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ads & Impact te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ads & Impact lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Ads & Impact is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ads & Impact wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ads & Impact, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ads & Impact zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Ads & Impact of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ads & Impact buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ads & Impact is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ads & Impact alleen geacht te bestaan indien Ads & Impact dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ads & Impact, is Ads & Impact uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ads & Impact binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ads & Impact deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ads & Impact in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van diensten door Ads & Impact leidt tot aansprakelijkheid van Ads & Impact, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Ads & Impact. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Ads & Impact maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 5. Ingeval van aansprakelijkheid ontstaan in het kader van een Abonnement van Opdrachtgever, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met het Abonnement in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling). Indien het Abonnement minder dan 12 maanden is afgenomen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 6 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling.
 6. Ads & Impact sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ads & Impact is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Ads & Impact voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ads & Impact geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ads & Impact.
 8. Enige door Ads & Impact opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ads & Impact.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Ads & Impact is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ads & Impact opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ads & Impact. Ads & Impact is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ads & Impact nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ads & Impact haar eigen advies.
 11. Ads & Impact staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ads & Impact verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ads & Impact vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ads & Impact binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ads & Impact.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Ads & Impact en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ads & Impact bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ads & Impact is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ads & Impact opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ads & Impact steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Ads & Impact op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ads & Impact zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ads & Impact niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ads & Impact aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ads & Impact vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ads & Impact vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ads & Impact is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ads & Impact en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ads & Impact waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Ads & Impact en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Ads & Impact worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Ads & Impact gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ads & Impact rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ads & Impact. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ads & Impact opgeleverde zaken, dient Ads & Impact expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ads & Impact rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ads & Impact verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ads & Impact zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ads & Impact van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ads & Impact voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Ads & Impact voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ads & Impact verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ads & Impact of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@adsimpact.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ads & Impact de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ads & Impact zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ads & Impact en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ads & Impact heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ads & Impact en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kan je zelf kiezen welke cookies je wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen